Odobrenja ( Kasa skonto )

U aplikaciji robno (verzija 1.450)  dodana podrška za Odobrenja. Najprije je potrebno u matičnim podacima pod Postavke odobrenja unijeti broj dana i postotak popusta za plaćanje računa prije datuma dospijeća. Logično je za pretpostaviti što je veći broj dana plaćanja prije roka dospijeća da je veći postotak. U Servisni programi -> Zaglavlja dodan je jahač za definiranje teksta na podnožju odobrenja. Prilikom unosa računa ispod prikaza sveukupnog iznosa dodana je mogućnost da kvačicom označimo da želimo mogućnost odobrenja na tom računu. U ovisnosti o unesenom datumu dospijeća računa i postavkama odobrenja na računu će se prikazati tekst s iznosom, stopom popusta  i datumom  do kojeg teba platiti da bi se ostvario dani popust. Na temelju tako izdanog računa moguće je unijeti odobrenje. Moramo unijeti datum plaćanja i broj računa.  Također je odobrenje moguće unijeti neovisno o računu, ali tada moramo unijeti dodatne elemente. Odobrenja je moguće proknjižiti u glavnu knjigu i knjigu izlaznih računa. Za to je u postavkama knjiženja potrebno definirati raspon brojeva temeljnica za knjiženje odobrenja u glavnu knjigu.

Comments

comments