Odobrenja ( Kasa skonto )

U aplikaciji robno (verzija 1.450)  dodana podrška za Odobrenja. Najprije je potrebno u matičnim podacima pod Postavke odobrenja unijeti broj dana i postotak popusta za plaćanje računa prije datuma dospijeća. Logično je za pretpostaviti što je veći broj dana plaćanja prije roka dospijeća da je...

Obrazac MPP-1

U aplikaciji plaće (verzija 1.295)  dodan obrazac MPP-1. U matičnim podacima na Zaposlenici.

DI – obrazac dugotrajne imovine

U aplikaciji osnovna sredstva (verzija 1.026)  dodana podrška za obrazac DI ( Dugotrajna imovina). Moguće je izlistati obrazac ili generirati xml datoteku koju šaljemo Poreznoj upravi. Program se nalazi u meniju Obračuni.

Plaća poduzetnika (vlasnika)

U aplikaciji plaće (verzija 1.287)  omogućen unos primanja u danima za vlasnike (oznaka stjecatelja 0031-0039, oznaka primitka 0101-0103). Prilikom unosa obračuna potrebno je unijeti predviđeni datum isplate i u slučaju kad se poduzetnička plaća ne isplaćuje.

Plaća dohodaša

U aplikaciji plaće (verzija 1.285)  dodana podrška za dohodaše. U matičnim podacima potrebno je zaposlenika označiti kao dohodaša. Pojedini zaposlenik može biti ili vlasnik ili dohodaš. Nadalje potrebno je dodati primanje s odgovarajućom oznakom primitka (5801-5807). Ako je odabrana oznaka 5801...

« Older Entries